contact us

Ms.Claire ChengS9v中古射出機│中古塑膠射出機│粉碎機│混料機│拌料機│乾燥機│吸料機│中古機械買賣與維修│長嶸機械有限公司
TEL: +886 6 2039903 S9v中古射出機│中古塑膠射出機│粉碎機│混料機│拌料機│乾燥機│吸料機│中古機械買賣與維修│長嶸機械有限公司
FAX:+886 6 2036468S9v中古射出機│中古塑膠射出機│粉碎機│混料機│拌料機│乾燥機│吸料機│中古機械買賣與維修│長嶸機械有限公司
Address: No.30, Lane 311, Fu An Road, 3Sec. Tainan City, Taiwan
S9v中古射出機│中古塑膠射出機│粉碎機│混料機│拌料機│乾燥機│吸料機│中古機械買賣與維修│長嶸機械有限公司